Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

 • 1.TARAFLAR
 • 1.1.Sunar Online Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Yolgeçen Mh 4001 Sk No 1 Seyhan ADANA adresinde bulunan Anadolu Kurumlar vergi dairesine 3320414886 vergi numarası ile kayıtlı Elita Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sunar”) ile işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayacak olan (“Üye”) arasında imzalanmıştır.
 • 1.2.Sunar ve Üye Sözleşme'de ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.
 • 2.SÖZLEŞME'NİN KONUSU
 • 2.1.İşbu Sözleşme’nin konusu, çevrimiçi elektronik ticaret platformu olan www.sunaronline.com (“Site”) üzerinde Sunar veya Sunar’ın belirlediği iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden, Üye’nin yararlanmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
 • 3.ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 3.1.Üye, Site’de yayımlanan üyelik için gerekli belgeleri, Sözleşme’yi elektronik ortamda onayladıktan sonra ıslak imzalı suretini Site’ye yükleyecek ve aslını Sunar’a ulaştıracaktır.
 • 3.2.Üye, belge asıllarının Sunar’a ulaşması ve Sunar’ın onay vermesiyle Sözleşme’den kaynaklı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır. Sunar, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Üye’nin başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.
 • 3.3.Üye, Sözleşme’de talep edilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracak, Site’de yayımlanarak talep edilen belgeleri gerçeğe uygun şekilde temin edip Sunar’a sunacaktır.Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır.
 • 3.4.Tüzel kişi Üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Sunar nezdinde Üye'yi temsilen yapılmış kabul edilecektir.
 • 3.5.Üye, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Sunar’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.
 • 3.6.Üye, Site’ye üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen Üye'nin sorumluluğunda olup, Üye kendi kullanıcı hesabı üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
 • 3.7.Üye, Site’yi hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; Site’nin içeriğini Site dışında yayınlamak gibi Sözleşme amacı dışında kullanarak; virüs veya Site’ye, Site'nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Üye ayrıca, Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler oluşturacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sunar’ın önceden yazılı izni alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.
 • 3.8.Üye, işlemlerini Site’ye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Site’ye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını Üye hesabına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 3.9.Üye, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Üye ayrıca, Site’ye yüklediği her türlü bilgi ve içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.
 • 3.10.Üye, Site’yi kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 3.11.Üye, Sunar ve Sunar’ın yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Site, e-posta, çağrı merkezi, telefon, kısa mesaj ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 3.12.Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Alıcı'nın Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 3.13.Üye, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini Sunar’a beyan edecektir. Ürünlerin Alıcı tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Alıcı, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.
 • 4.SUNAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 4.1.Sunar, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir. Sunar’ın, bu bilgileri Site’de yer alan ürün ve hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dahil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin Sunar tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.
 • 4.2.Sunar, Üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.
 • 4.3.Sunar, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, Site’de yer alan içeriği kısmen veya tamamen kontrol etme, erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun Sunar’dan herhangi bir tazminat talep edemez.
 • 4.4.Sunar, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin Sunar nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek Üyeler’e iletebilecektir.
 • 4.5.Sunar’ın bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, Sunar söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Sunar’ın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.
 • 4.6.Sunar’ın, Site’nin, Site’deki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya Sunar’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, Sunar söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Sunar’ın bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.
 • 4.7.Sunar, ürün/hizmet satışından doğan ödemelerin doğrudan borçlandırma sistemi ile yapılabilmesini sağlamak üzere bankalar ile anlaşmalar yaparak sistemi Üye’nin kullanımına sunar.
 • 5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • 5.1.Sunar, iştirakleri, bağlantılı şirketler ve ortaklarının markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Sunar, iştirakleri, bağlantılı şirketler ve ortakları tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Sunar’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Site’nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • 5.2.Üye, Site aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm işlemlerde Sunar’ın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Sunar, üçüncü kişilerin veya Sunar, iştirakleri, bağlantılı şirketler ve ortaklarının fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin Sözleşme’sini fesheder.
 • 6.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE TAZMİNAT
 • 6.1.İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
 • 6.2.Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir.
 • 6.3.Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
 • 6.4.Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Sunar’ın Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Sunar, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Sunar’ın, Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerini geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bununla beraber Sunar, Üye’nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartlara aykırı davranması ve bu aykırılık sebebiyle Sunar nezdinde zarar meydana gelmesi riskine karşılık Üye’nin cari hesap alacağına bloke koyabilecektir.
 • 6.5.Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Sunar’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Sunar’ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Sunar’ın söz konusu hakkını kullanması Sunar’ın Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Sunar Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
 • 6.6.Üye, Sunar aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı Sunar’ı tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. Ayrıca, Sunar’a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Sunar Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilir.
 • 7.GİZLİLİK
 • 7.1.Taraflar, işbu Sözleşme ile kurulan ilişki çerçevesinde birbirlerinden elde ettikleri her türlü bilginin tamamen gizli olduğu konusunda mutabık olup, Taraflar’ın dışındaki kişilerin öğrenmelerini önlemek amacı ile gerekli tedbirleri alacaklardır.
 • 7.2.Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili ve yapılan işin gereği mutlaka bilgi alması gereken kendi elemanlarını bu hususta yeterli oranda bilgi vereceğini taahhüt etmiştir. Taraflar ayrıca bilgili kılacağı elemanlarından işten ayrıldıktan sonra dahi bu gizlilik şartına uyacaklarına dair yazılı belge almayı da taahhüt etmiştir.
 • 7.3.Aşağıdaki hallerde işbu maddedeki kısıtlamalar uygulanmayacaktır:
 • Kamuya arz olmuş bilgiler.
 • Taraflar’ın gizli olmadığına karar verdikleri bilgiler.
 • Mevzuat, yargı kararı yahut, devlet veya başka bir merci tarafından ifşa edilmesi için talimat verilmiş ve ifşası zorunlu kılınmış bilgiler.
 • 7.4.Bu hüküm Sözleşme’nin herhangi bir şekilde geçersiz olduğuna hükmedilmesi veya herhangi bir şekilde Taraflar’ın Sözleşme’deki hak ve borçlarının kısmen veya tamamen sona ermesi hallerinden sonra da hüküm ifade eder.
 • 8.UYARLAMA
 • 8.1.İşbu Sözleşme’ye atıfta bulunulan mevzuat hükümlerinin bilahare yapılacak yasama faaliyetleri ile ikame olunması halinde, buradaki atıflar yeni mevzuata yapılmış addolunur.
 • 8.2.Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme’nin veya maddelerinden herhangi birinin yasal mevzuat gereği, herhangi bir nedenle geçersiz /hükümsüz sayılması halinde, geçersiz hale gelen maddenin/maddelerin tarafların müşterek mutabakatıyla mevzuata uygun olarak uyarlanması sağlanacaktır. Taraflar, mevzuatta meydana gelen değişikliğin, Sözleşme’nin amacını ortadan kaldıran veya yükümlülüklerin yerine getirilmesini tamamen engelleyecek nitelikte olmaması halinde, mevzuattaki değişikliğe dayanarak Sözleşme’yi geçersiz kılamaz.
 • 9.HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
 • 9.1.İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya hükümsüz sayılması halinde ve söz konusu hükmün Sözleşme’nin esaslı bir unsurunu teşkil etmediği durumlarda bu hüküm, (geçersiz veya hükümsüz olduğu ölçüde) uygulanmayacak ve işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında addedilecektir. Ancak bu durum, Sözleşme’nin diğer hükümlerini etkilemeyecek ve bunları geçersiz kılmayacaktır.
 • 9.2.Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi; bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek ve daha sonrasında bu hakkın kullanılmasını engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’deki herhangi bir madde, hüküm veya şarttan feragat, bunlardan ileride ve/veya devamlı bir feragat anlamına gelmeyecektir.
 • 10.DELİL SÖZLEŞMESİ
 • 10.1.Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda Sunar’ın elektronik ve yazılı defter ve kayıtları münhasır delil olarak kabul edilecektir. Taraflar bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • 11.DEVİR VE TEMLİK
 • 11.1.Taraflar, Sözleşme kapsamındaki hak, yükümlülük ve alacaklarını doğrudan ya da dolaylı olarak diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere devredemez.
 • 12.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
 • 12.1.İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi ve sair yükümlülükler Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.
 • 13.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • 13.1.İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde Adana Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 • 14.TEBLİGAT
 • 14.1.Taraflar, Sözleşme’de beyan ettikleri yerleşim yeri, telefon ve e-posta adreslerinin Sözleşme kapsamında tebligat adresleri olduğunu; bu adres ve numaraların değişikliği halinde yeni adres ve numaralarını en geç 3 (üç) gün içinde karşı Taraf’a bildirmek zorunda olduklarını, bu zorunluluğa uyulmaması halinde, Sözleşme’de yazılı adres ve numaralara yapılan tebligat ve bildirimlerin geçerli olacağını; bu nedenle Sözleşme ve kanundan kaynaklanan bütün sonuçları doğuracağını kabul ve beyan ederler.
 • 15.SON HÜKÜMLER
 • 15.1.İşbu Sözleşme Taraflar’ın karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile imza tarihinde 15 (on beş) madde, 6 (altı) sayfa ve 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş, elektronik ortamda onaylanmış ve ıslak imzalı olarak her sayfası paraf edilerek imzalanmıştır. Sözleşme’nin aslı Sunar nezdinde kalacaktır.

ÜYE

UNVANI : _________________________________________________________

ADRES : _________________________________________________________

VERGİ DAİRESİ : _________________________________________________________

VERGİ NO : _________________________________________________________

TELEFON : _________________________________________________________

FAKS : _________________________________________________________

E-POSTA : _________________________________________________________

YETKİLİ

ADI SOYADI : _________________________________________________________

T.C. NO : _________________________________________________________

TELEFON : _________________________________________________________

FAKS : _________________________________________________________

E-POSTA : _________________________________________________________

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

GİZLİLİK POLİTİKASI TAMAM